قرمز آسمانی...

♥ ♥ زنـــ ✘ ــدگــ ✘ ــی زیبــــــــ ✘ ـــا نیــــــ ✘ ــست... ♥ ♥


 دوستان عزیز

شادباشید


به وبلاگ من خوش اومدید!!!
329.gif

329.gifنظر
یادتـــــون نـــــره!!!!
329.gif

329.gif

امیدوارم لحظات خوبی روتوی این وبلاگ سپری کنیدpeople329.gifچه سخت است...


بابغض بنویسی


و


باخنده بخوانند....
329.gif

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
329.gif


می گوینـد

"نوشتــه هایـت بــــــوی او را می دهــد"

باید شعرهایـــم را

در شیشــه نگـــه دارم ![ 1393/08/22 ] [ 20:20 ] [ افسون ]

[ توهم بگو...() ]

امروز تولد یه جفت دوقلوی خوشگله
ازهمین جا بهشون تبریک میگم
ایشالا
هر کی چشم دیدنشون رو نداره
خدا
ازروزمین برشون داره

نسیم جان تولدت مبارک

امیدوارم از کیکی که برای تو درستش کردم خوشت بیاد

دوستت دارمگـاهـی اوقـات ...

آدم نیــاز دارد در آغـوش مـَردی غـَرق شـود

مـَردی کـه اگـر کسـی اذیتـت کـرد ،

قـول دهـد همشـان را می زنـد .

مـردی کـه تـَه ریـش داشتـه بـاشـد

و لبخنـدش فقـط و فقـط بـرای تـو باشـد

مـردی کـه ساعت ها در آغـوشـَش لـَم دَهـی

بـدون ِ اینـکه بـروَد سـَر ِ اصـل ِ مطلـب

مـردی کـه گـریـه هایـت را گـوش کنـد

و در خـود حـَل کنـد .

مـردی کـه تـورا بـا دنیـــــــا عـوض نکنـد

حتـی اگـر زشـت تـرین آدم ِ روی ِ زمین بـودی

مـردی کـه مـَــــــــرد بـاشـَد .... !!آقاپسری که به یه دختر میگی میشه ببوسمت؟؟

ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺶ

ﺑﺰﻧﻪ ... ﺑﺒﻮﺳﺘﺶ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ...

ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ...ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ...

ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺯﯾﺮﭘﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ...

ﺁﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﻭﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ !

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻩ ...

ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ...

ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮ ، ﻗﻠﺒﺸﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ...

ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ


ﺩﯾﮕﻪ !


ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺖ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺗﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺯﻻﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﻮﺭﯼ؟

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ؟

ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ ...

ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺷﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ...

ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﯼ ...

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺫﻫﻦ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﯼ ... ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﯼ ...


ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯽ !...


ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ !

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﯼ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﻮﺍﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ


ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﺯﯾﺮﭘﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ...دنبالک ها:آسایش،

یه پسر ایده ال 웃
یه پســــــــر ایده آل
باید ادکلنش ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﮕﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﻣﺎﻝ ﺗـــــــــــﻮﺍﻡ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ،

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺸﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ
ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺍﺯ ﭼﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﺍﻭﻣﺪﻩ،

ﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺁﺏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺒﻮﺳﺘﺖ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﻮﺍﺳــــــﺶ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ،
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـــــــــــﻘﺘﻢ ،


ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﯼ ﺁﺭﺍﻣـــــــــﺶ ﺑﺪﻩ،ﻧﻪ ﻫﻮﺱ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﺘﺖ ﺍﻭﻝ ﻟﭙــــــﺘﻮ ﻣﯿﺒﻮﺳﻪ ﻭ ﺳﺮﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺳﯿﻨﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ،

ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎ ﺗـــــــــــﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ …
ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـــــــــــﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ …[ 1392/06/22 ] [ 22:49 ] [ افسون ]

[ ایده آل() ]


دختر: ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ... ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ !
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﺷﻨﯿﺪﻡ...
ﭘﺴﺮ: ﻣﻤﻨﻮﻥ ... ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ...
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯﺕ
ﺑﺨﻮﺍﻡ؟؟؟
...
ﭘﺴﺮ: ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﺭﻭﺵ ﺑﺬﺍﺭﯼ؟
ﭘﺴﺮ: ﭼﺮﺍ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ... ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﮑﺸﻢ؟؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻪ...! ﺁﺧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻦ...چه مسخره است
 
سوال امتحانی که میگوید:

جای خالی را پرکنید...

من اگر بلد بودم جای خالی تورا پر میکردم73172012295233562390.jpg


[ 1392/06/22 ] [ 13:40 ] [ افسون ]

[ نظرات() ]

امشب هم...

از تنهایی

خط های ممتد جاده را میشمارم

سكوت این دشت هم

آوای زیبایی دارد...

من ماه را دست گرفته ام

وتو

چشمانت را به شب داده ای

تا سپیده 

فقط چند ستاره مانده...

رویایم را محكم به قلبم فشار میدهم

امشب هم كه به آسمان نگاه میكنم

چشمانت...؛

چشمانت افسون میكندهیچ کس ویرانیم را حس نکرد...

وسعت تنهاییم را حس نکرد...

در میان خنده های تلخ من...

گریه پنهانیم را حس نکرد...

در هجوم لحظه های بی کسی...

درد بی کس ماندنم را حس نکرد...

آن که با آغاز من مانوس بود...

لحظه پایانی ام را حس نکرد...


[ 1392/06/20 ] [ 22:48 ] [ افسون ]

[ نظرااینجاست!() ]


..........


[ 1392/06/20 ] [ 22:48 ] [ افسون ]

[ نظرااینجاست!() ]


این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


[ 1392/06/20 ] [ 22:27 ] [ افسون ]

[ نظرات() ]


یک مترسـ_ـک خریده ام!


عطر همیشگی ات را به تنش زده ام.


درست مثل توست.


فقط اینکه روزی هزار بار


مرا از رفتنش نمی ترساند72518_318430554942097_756267802_n.jpg


[ 1392/06/20 ] [ 22:08 ] [ افسون ]

[ نظرااینجاست!() ]


میدانی چه احساسی دارم به تو

دستت را بر روی قلبت بگذار تا بگویم برای تو

قلبت به عشق چه کسی متیپد

قلبت به عشق کسی میپتپد که قلبش برای تو میتپد

دستم را بر روی قلبم گذاشتم و گرمای دستانت را احساس کردم


[ 1392/06/20 ] [ 21:15 ] [ افسون ]

[ نظرااینجاست!() ]


تابستان داغی ست

 اما دلم دیگر به این زندگی

 گرم نمیشود . . .


آنقدر نیستـی

کــه گاهــی حــس مـی کنـم

عشـــق را نسیـــه به من داده ای

بی تـابـم !

نقـد می خــواهـمت

میفهمی …


[ 1392/06/20 ] [ 00:41 ] [ افسون ]

[ نظرااینجاست!() ]


آدما
 خنده هاشون همیشه از دل خوشی نیست،
 گاهی
 شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست،
 گاهی
 دل این قدر تنگ میشه که گریه هم کم میاره،
یه جمله ی ساده
گاهی
 چقدر واست غم میاره..

 

 
[ 1392/06/19 ] [ 12:32 ] [ افسون ]

[ نظرتون؟() ]


(..')/♥ ♥('..)
.♥/. = .█/.
_| |_ ♥ _| |_خیلی مواظب باش!!
    اگه با شنیدن صداش دلت لرزید....
اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی....
دیگه تمومه....!!
اون شده همه ی دنیات.....


(..')/♥ ♥('..)
.♥/. = .█/.
_| |_ ♥ _| |_[ 1392/06/19 ] [ 00:27 ] [ افسون ]

[ دیگه تمومه...!!!() ]


چمدان دست تو و ترس به چشمان من است

 این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است


قبل رفتن دو سه خط فحش بده،داد بکش

هی تکانم بده،نفرین کن و فریاد بکش------------------------------------------------------------------------------

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود...


[ 1392/06/19 ] [ 00:16 ] [ افسون ]

[ نروووو...() ]


این بار که عاشــق شــدم
دوســـتت دارم رو اصــلأ به زبــون نــمیــآرم
قربون صدقه رفتن که هیــچـی !
نگرانیامــم بـــروز نــمیـدم

وقتی حالش خوب نبود باهاش صحبت نمیکنم
و آرومش نمیکنم،بجاش میگم برو یه دوش بگیر بهتر میشی..

باهــاش زیاد بیرون نمیرم
تا اگه جدا شدیم خیابونای شهر عذابم ندن
به چشماش خیره نمیشم تا دلم گیر چشماش نشن

سعی میکنم وقتی داره خودشو برام لوس میکنه
بحثُ عوض کنم تا صداش که یادم اومد دیوونه نشم

وقتی خواست قسم بخوره که تنهام نمیذاره،
انگشتمو میذارم رو لبش و میگم لازم نیست قسم بخوری ،
حرمت خدارو نشکون

خلاصه اصن بهش گیر نمیدم و پاپیچه کاراش نمیشم

انگار ن انگار
من تجربه کردم
تاوان اعتماد به بعضیا یه عمر پشیمونیه......


[ 1392/06/16 ] [ 22:02 ] [ افسون ]

[ نظرات() ]


35552993271898375740.jpg

وقتــــے نـــــ ﮧ בستــــــے براے گرفتـטּ استَ

نــــ ﮧ آغوشـــــے برای گریــــ ﮧ

نــــ ﮧ شانــــ ﮧای براے تکیــــ ﮧ

انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باش

خنـבه‌ام واقعـــــے باشـב

ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا בیگرے زنـבگـــــے کنـב ـ ـ ـســُــرخ می شوی ، وقتی می شنوی دوستت دارم !
زرد می شوم ، وقتی می شنوم " دوســــتش ...داری " !!
چهار شنبه سوری راه انداخته ایم...
ســـرخی ِ تو از من ، زردیِ من از تــــو !
همیشه من می سوزم .....و همیشه تو می پــــری


5d9f1d9ef5c6ff6c754070fd15519705-425فاجعــــه یعنى…

آنقدر در تو غــرق شـده ام

که از تلاقـى نگاهـم بادیگرى احســاس خیانـت میکنم!!

alone_9.jpg
چقدر دوست دارم

دستهای مردانه ات را

که دستهای کوچکم را

در آن جا میدهی

و نوازش میکنی

تا بفهمم

تو کنارم هستی،

ومن تکیه گاهی مطمئن دارم..

مرد ِ من.. ..


http://facenama.com/i/tmp/1377927459620456_orig.jpg


[ 1392/06/9 ] [ 10:59 ] [ افسون ]

[ نظرات() ]


رفــــــــــــت؟

بــــــــــه سـلامــــــــــت!

مــــــن خـــدا نــیــستــم کــــــه بــگــویــمــــــــ :

صــــد بـــــار اگـــر تـــوبه شـکسـتـی بـــاز آی.....

آنــــــکه رفـــــــت

بــــــــه حـــرمت آنــچــه بـــا خـــود بـــــرد......

حـــــق بـــرگــشــــت نــــــدارد.....

رفـتـنش مـــردانـــه نــبــود.......

لااقـــل مـــــــــــرد بــاشـد بــــر نــــــــگــردد.......

http://s2.picofile.com/file/7343803652/p9ib3dfua03hj8bqq7h1.jpg
19080355566997234371


هــیچ میدانی

زیــباترین عــاشــقانــه

وقــتی است که

اسمــم را با “مــیــم” به انتها می رسانی...[ 1392/06/4 ] [ 14:58 ] [ افسون ]

[ نظرات() ]
۱۰۰۰ مرتبه ۹۰۰ جمله ی عاشقانه را روی۸۰۰ جای مختلف

به۷۰۰ زبان و پیش ۶۰۰ نفر فریاد زدم! ۵۰۰ تای آن رادر۴۰۰ جمله

گنجاندم و به ۳۰۰زبان در۲۰۰برگ ترجمه کردم. ۱۰۰تای آن را۹۰روز...

روزی۸۰ مرتبه برای تو خواندم! ۷۰ تای آن را آموختم وبیش از۶۰تای آنرا

تجربه کردم و ۵۰غروب را از ۴۰سمت به نظاره نشستم. در ماه

۳۰روزه،بیشتر از۲۰روز ۱۰ باراز تو ۹سوال کردم. ۸ سوال من را

۷ مرتبه در۶ روز جواب دادی. با ۵ واسطه ۴ دفعه تو را ۳ جا

دعوت کردم... ۲ ساعت خواهــــش کردم تا ۱ بار بگی:

دوستت دارم[ 1392/06/4 ] [ 14:47 ] [ افسون ]

[ دوستت دارمــ...() ]


.: تعداد کل صفحات 14 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات